Privacyverklaring

 

Autorijschool van Manen, gevestigd aan Bekerweg 2 te Renswoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
Autorijschool van Manen
Bekerweg 2
3927 CG Renswoude
Telefoon: 0318-574347 

Mevr. J.W. van Manen is de Functionaris Gegevensbescherming van Autorijschool van Manen. Zij is te bereiken via autorijschoolvanmanen@live.nl 


Persoonsgegevens die wij verwerken: 
Autorijschool van Manen verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
* Voor- en achternaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Geslacht
* Geboortedatum
* Overige persoonsgegevens, die je persoonlijk aan ons verstrekt en die van belang kunnen zijn voor een goede dienstverlening aan jou 


Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 
* Burgerservicenummer (BSN) 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 
Autorijschool van Manen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
*Om goederen en diensten bij je af te leveren
* Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* Informeren over wijzigingen in onze diensten of producten
* Om examens en Tussen Tijdse Toetsen bij het CBR te kunnen aanvragen en inplannen
* Het afhandelen van jouw betaling 

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van toestemming en een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. 

Autorijschool van Manen verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Autorijschool van Manen plaatst alleen na schriftelijke toestemming foto’s van geslaagde kandidaten op Social Media met vermelding van hun naam en een felicitatie. 


Geautomatiseerde besluitvorming:
Autorijschool van Manen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autorijschool van Manen) tussen zit. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 
Autorijschool van Manen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Autorijschool van Manen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar autorijschoolvanmanen@live.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. 

Autorijschool van Manen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 
Autorijschool van Manen neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via autorijschoolvanmanen@live.nl

 

(0318) 57 43 47